logo

regulamin

UWAGA!
Osoby niepełnoletnie, które chcą wykupić członkostwo, w momencie wykupywania karnetu muszą posiadać zgodę od rodziców lub opiekuna prawnego! Poniżej znajduje się formularz do pobrania oswiadczenie_zgoda

 

 

REGULAMIN


Na terenie Klubu

 • Z usług CHAMPION CLUB zwanego dalej „Klubem” mają prawo korzystać osoby, zwane dalej „Klientami”, które zapoznają się i zaakceptują regulamin Klubu oraz złożą Formularz Osobowy i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
 • Przed skorzystaniem z usług Klubu należy dokładnie się zapoznać się z Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez CHAMPION CLUB. Regulamin obowiązuje również, użytkowników kart Multisport, Fitprofit, Fit Flex,Ok System i podobnych. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania!
 • Klientem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub prawnych opiekunów wyrażonej na deklaracji podpisem.Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone.Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zaleconych przez instruktora bądź obsługę Klubu.
 • Dzieci poniżej 16 roku życia mają bezwzględny  zakaz  korzystania z urządzeń Klubu  oraz wstępu na salę ćwiczeń.
 • Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby które posiadają Kartę Klubową i aktualny abonament lub które wykupiły wejście jednorazowe zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 • Warunkiem otrzymania Karty Klubowej jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Klubu, podpisanie Formularza Osobowego oraz uiszczenie opłaty za Kartę Klubową zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zagubienia karty, Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta zostanie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru Karty Klubowej Klienta oraz uiszczeniu przez Niego opłaty w wysokości 20zł,
 • Karta Klubowa upoważnia do wejścia do Klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą Klubową. Udostępnienie Karty Klubowej osobom nieupoważnionym, będzie skutkować wykluczeniem z Klubu, bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat,
 • Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie,
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach Klubu,
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących,
 • Nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo,
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Klub do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym,
 • Klub zastrzega sobie prawo do odmowy członkowstwa bez podania przyczyny, lub w szczególnych sytuacjach związanych z rażącym nieprzestrzeganiem regulaminu wycofać je,
 • Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. Uprawniony jest tylko pracownik Klubu,
 • Aby uzyskać Fakturę za usługi świadczone przez Klub, prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane będą w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu,
 • Każdy członek Klubu ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu. Pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu,
 • Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio do Managera Klubu,
 • Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
 • Regulamin Klubu obowiązuje od 3.09.2011r.

Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do:

 • Okazania przy wejściu Karty Klubowej, a następnie pozostawienia Jej w recepcji, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać Kartę Klubową. Jeśli Klient zapomni Karty Klubowej zobowiązany jest do pozostawienia innej rzeczy w zastaw za kluczyk. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 50 zł,.
 • Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu klubu) przed przystąpieniem do jego używania,
 • Zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą,
 • Odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego,
 • Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, rzucanie sprzętu bezpośrednio na posadzkę,
 • Powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny w szatniach, toaletach, pod natryskami itp.,
 • Opuszczenia siłowni nie później niż 5 minut przed zamknięciem Klubu.

Karnety

 • Karnet miesięczny jest ważny przez okres 30 dni od dnia aktywacji. Karnet należy aktywować max w przeciągu 7 dni od daty zakupu,
 • Karnet poranny obowiązuje w godzinach 7:00-16:00. Przy wyjściu po godzinie 16:00 obowiązuje dopłata w wysokości 15zł.
 • Karnet uczeń/student obowiązuje w godzinach 7:00-19:00.Klub należy opuścić do godziny 19:00.
 • Karnet całodniowy obowiązuje w godzinach 7:00-22:30
 • W weekendy wszystkie karnety obowiązują w godzinach otwarcia klubu.
 • Karnet 10 treningów personalnych jest ważny przez okres 90 dni. W przypadku płatności ratalnej, pierwsze 5 treningów personalnych jest ważne przez okres 30 dni, po czym należy uiścić opłatę za drugą ratę – kolejne 5 treningów personalnych ważne jest przez okres 60 dni.
 • Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może On być nieczynny w okresie świątecznym.
 • Karnet FIGHT CLUB obowiązuje na zajęcia: Muay Thai-K1/Boks/MMA/ Brazylijskie Jiu-Jitsu.
 • Na rosyjską SYSTEMĘ oraz Power Fit Training należy wykupić oddzielne karnety.
 • W przypadku karnetu Fight Club/ SYSTEMA/ Power Fit Training wykupionego na określoną ilość wejść, na każde wejście przypadają 1 zajęcia grupowe z instruktorem. Każde kolejne zajęcia w tym dniu traktowane są jako kolejne wejście
 • Karnet na siłownie wykupiony na określoną ilość wejść dotyczy określonej ilości treningów w Klubie, na każde wejście przypada 1 trening w Klubie. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym i nie ma konieczności uprzedniego zapisywania się. Każdy kolejny trening na siłowni w tym samym dniu traktowany jest jako kolejne wejście.
 • Osoby, które wykupią karnet na VACU WELL/PAS WYSZCZUPLAJĄCY/ROLLEN mają obowiązek zapoznania się z przeciwskazaniami do zabiegu.Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeśli na zajęciach będą obecne mniej niż 3 osoby,
 • Możliwość „zamrażania” nie dotyczy wybranych abonamentów zakupionych w promocji,ani karnetów wykupionych na 30 dni
 • Istnieje możliwość „zamrażania” Karnetu na okres nie krótszy niż 7 dni w przypadku karnetu kwartalnego i nie dłuższy niż 14 dni w przypadku karnetu półrocznego.
 • Karnet studencki ma prawo nabyć osoba posiadająca ważną legitymację studencką, która nie ukończyła 26 roku życia,
 • Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet –niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia karnetu.W przypadku nieobecności na zadeklarowanych zajęciach istnieje możliwość odebrania wejścia na innych zajęciach w terminie ważności karnetu,
 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Użytkownik karnetu wchodzi do klubu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest poinformować instruktorów o przebytych schorzeniach i kontuzjach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen karnetów oraz godzin otwarcia.

Wejścia jednorazowe

 • Istnieje możliwość skorzystania z wejścia jednorazowego do Klubu,
 • Wejście jednorazowe upoważnia do skorzystania z siłowni, jednej, wybranych zajęć fight club, jednej godziny masażu ROLLEN oraz pasa wyszczuplającego.

Siłownia i Fight Club

 • Na salach ćwiczeń obowiązuje strój sportowy oraz zmienione, czyste obuwie sportowe,
 • Podczas ćwiczeń na siłowni lub zajęciach fight club obowiązuje używanie ręcznika. Należy położyć go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach grupowych. W przypadku braku ręcznika należy zakupić ręcznik w recepcji Klubu, według obowiązującego cennika,
 • Po skończeniu treningu Klient powinien zostawić po sobie porządek oraz proszony jest o dezynfekcję maszyn cardio: uchwytów bieżni oraz maszyn eliptycznych płynem dezynfekującym oraz papierem, które znajdują się na Sali ćwiczeń cardio,
 • Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą oraz zapoznać się z przeciwwskazaniami dotyczącymi użytkowania maszyn znajdujących się w Klubie,
 • Osoby mające wątpliwości co do wykonania ćwiczenia bądź obsługi maszyny powinny poprosić o pomoc trenera,
 • Instruktor prowadzący trening personalny nie jest dostępny dla pozostałych klientów,
 • Dyżur Trenera na siłowni obowiązuje od pon-pt w godzinach 16:00-21:00
 • Trening personalny mogą prowadzić tylko instruktorzy Klubu. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych przez osoby obce, nie będące instruktorami Klubu,
 • Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za prowadzenie treningów personalnych z klientami,którzy nie posiadają aktywnego pakietu TP
 • Klienci Klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i treningi. Niedopuszczalne jest wchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć,
 • Nieobecność na treningu personalnym należy zgłosić nie później niż do dnia poprzedzającego zajęcia do godz 22:30 w dni powszednie oraz do godz.18:00 w weekendy. Umożliwia to ich odrobienie dowolnego dnia, w ciągu trwania abonamentu,
 • W przypadku nieobecności na treningu personalnym bez wcześniejszego zgłoszenia absencji, osoba dokonująca rezerwacji traci możliwość odrobienia tych zajęć w terminie późniejszym,
 • Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność,
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych oraz Instruktora.

Promocje

 • Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać będą oferty specjalne (promocje),
 • Promocje nie podlegają łączeniu,
 • Każda promocja jest ogłaszana przez Klub i obowiązuje do czasu odwołania,
 • Promocje są opatrzone odrębnym regulaminem, z którym należy się zapoznać.
 • Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.